Podczas świadczenia usług transportowych, zawsze pojawia się ryzyko, że dojdzie do kradzieży bądź zniszczenia załadunku. To sytuacje, których niestety nie da się przewidzieć. Pojawia się dylemat, kto bierze odpowiedzialność, gdy dojdzie np. do wspomnianej kradzieży?

Transport i jego wsparcie rozwoju gospodarczego

Każda krajowa firma transportowa, która działa na terenie Polski, ale i poza jej granicami, ma wpływ na rozwój naszej rodzimej gospodarki. Najważniejsze jest utrzymanie ciągłości dostaw. Niestety, dopiero gdy pojawią się widoczne opóźnienia w łańcuchu dostaw, dostrzeżemy wówczas, jak bardzo istotna jest rola spedytorów, który współpracują z przewoźnikami.

Problem w sferze takiej kooperacji może pojawić się wtedy, gdy dojdzie do kradzieży. Istnieją jednak pewne kroki, które można podjąć, aby ryzyko tego zostało zminimalizowane. Należy też odpowiednio wcześniej przemyśleć, kto będzie odpowiedzialny w przypadku takiej ewentualności.

Domeną spedycji wysokiej jakości jest posiadanie odpowiednich metod zapobiegania kradzieży. Kiedy ładunek zostaje przejęty przez spedytora oraz przewoźnika, to właśnie oni odpowiedzialni są za to, aby towar w wyznaczonym terminie trafił do celu. Także na ich barkach spoczywa opieka nad oraz ochrona przed kradzieżą.

Firma transportowa jest tutaj obarczona różnym regulacjom prawnym, a dzięki stosowaniu się do restrykcji, możliwe jest odpowiednie zminimalizowanie ryzyka samej kradzieży oraz zniszczenia. Na pewno kluczowe jest to, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której towar pozostaje bez jakiegokolwiek nadzoru, nawet na najkrótszą chwilę. Jeśli zdarzenie nastąpi w trakcie samego przejazdu, obowiązkiem jest niezwłoczne zgłoszenie incydentu.

W jakich sytuacjach przewoźnik nie jest odpowiedzialny za kradzież?

Umowa z firma transportową powinna posiadać odpowiedni kształt, a także istotne zapisy, które określają odpowiedzialność za kradzież. Istnieją jednak też pewne wątki, które z niej przewoźnika zwalniają – mowa o:

  • Uchybieniach, do których doszło podczas nadania,
  • Cechach ładunku,
  • Niewłaściwym umieszczeniu towaru – jednostkowo oraz w przy cały ładunku,
  • Nieprecyzyjnym określeniu właściwości towaru.

Firmy transportowe mogą wskazać jeszcze jedną okoliczność, która może zwolnić ich z brania odpowiedzialności zarówno za kradzież, jak i zniszczenie mienia. Chodzi tu o udział siły wyższej. To pojawienie się sytuacji, która jest niemożliwa do przewidzenia, a także jej następstwa.

W jakich sytuacjach firma transportowa ponosi odpowiedzialność?

Powyżej wskazane są okoliczności, w których możliwe jest zwolnienie przewoźnika z konsekwencji grabieży bądź zniszczenia towaru. Istnieją też sytuacje, kiedy możliwe jest obarczenie go winą. Dzieje się tak w przypadku:

  • Zatrzymania pojazdu w miejscu niedozwolonym,
  • Zatrzymania pojazdu bez zgłoszenia, pozostawiając go bez opieki na dłużej, niż przewiduje to regulamin,
  • Zmiany trasy bez wcześniejszego skonsultowania
  • Powierzenia ładunku bez uprzedniego wylegitymowania odbiorcy.
ecovadis