Regulamin Konkursu „Euro24 Meczomania – FINAŁ”

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady konkursu „Euro24 Meczomania- FINAŁ”, dalej zwanego „Konkursem”. Konkurs jest organizowany w okresie od 03 do 10 Lipca 2024 roku, a ogłoszenie wyników nastąpi 16 lipca 2024 roku.
 2. Organizatorem Konkursu jest EURO24 Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty 8, 35-083 Rzeszów, NIP: 5170356307, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs jest ogłaszany i prowadzony na kanałach mediów społecznościowych oraz na stronie internetowej należącej do Euro24.
 4. Celem Konkursu jest promocja marki Euro24 wśród fanów piłki nożnej, aktywizacja i zaangażowanie obecnych oraz potencjalnych klientów i sympatyków marki poprzez interaktywną zabawę związaną z Mistrzostwami Euro 2024.
 5. Regulamin jest dostępny dla uczestników Konkursu przez cały okres jego trwania na stronie internetowej: https://euro24.co/konkurs-euro24-meczomania/.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Przystąpienie do Konkursu oraz akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z pełnym zrozumieniem i akceptacją jego postanowień przez uczestnika.
 7. Konkurs nie jest grą hazardową, loterią promocyjną, zakładem wzajemnym ani żadną formą gier hazardowych opisanych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 8. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu, wytypowanie zwycięskiej drużyny Mistrzostw Euro 2024 w formularzu na stronie http://www.euro24/euro_2024 oraz podanie w komentarzu pod postem konkursowym (Facebook lub Linkedin) nazwiska piłkarza, który zdaniem uczestnika zostanie najlepszym zawodnikiem Euro 2024. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 9. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z Konkursem uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-mail: marketing@euro24.co.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, o czym zobowiązuje się niezwłocznie poinformować uczestników Konkursu w sposób odpowiedni do sposobu publikacji Regulaminu.

§2 Nagrody w Konkursie

 1. Nagrody zostaną przyznane pierwszym 5 osobom, których odpowiedzi będą najbliższe wynikowi. Każdy z 5 laureatów otrzyma zestaw od Euro24, każdy zawiera:
  • Piłkę futbolową Euro24
  • Bidon z logo Euro24
  • Miska – maskotkę z logo Euro24
 2. Procedura wyłaniania zwycięzców:
  • Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie największej zgodności ich typowań z rzeczywistymi wynikami meczów. Komisja konkursowa będzie brać pod uwagę kolejność zgłoszeń. Im wcześniej uczestnik wyśle swoje typy, tym większą ma szansę na wygraną.
  • Warunkiem uczestnictwa Konkursie jest spełnienie obu warunków:
   • wytypowanie zwycięskiej drużyny Mistrzostw Euro 2024 w formularzu na stronie www.euro24/euro_2024,
   • podanie w komentarzu pod postem konkursowym (Facebook lub Linkedin) nazwiska piłkarza, który zdaniem uczestnika zostanie najlepszym zawodnikiem Euro 2024. Bezpośrednie linki do postów konkursowych znajdują się na stronie www.euro24/euro_2024
 3. Ogłoszenie wyników:
  • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 16 lipca 2024 roku na kanałach społecznościowych Euro24 oraz drogą mailową na adres podany przez uczestników w formularzu zgłoszeniowym na stronie konkursowej.
  • W przypadku, gdyby więcej niż jedna osoba miała identyczną liczbę punktów i prawidłowo wytypowane wyniki, nagrody zostaną przyznane na podstawie najwcześniejszego czasu zgłoszenia.

§3 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Warunki uczestnictwa:
  • Uczestnictwo w Konkursie “Euro24 Meczomania-FINAŁ” jest otwarte dla wszystkich pełnoletnich osób, które nie są pracownikami Organizatora ani nie są bezpośrednio zaangażowane w organizację Konkursu.
  • Uczestnicy muszą akceptować wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie, w tym obowiązek typowania wyników na stronie konkursowej oraz publikowania komentarza na profilu społecznościowym Organizatora.
  • Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. W przypadku stwierdzenia wielokrotnych zgłoszeń dokonanych przez tę samą osobę, wszystkie zgłoszenia będą dyskwalifikowane.
 2. Formularz zgłoszeniowy:
  • Aby uczestniczyć w Konkursie, osoby zainteresowane muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.euro24.co/euro-2024/. W formularzu należy podać dane kontaktowe niezbędne do identyfikacji uczestnika i przekazania ewentualnej nagrody.
  • Uczestnicy są zobowiązani do podania prawdziwych i aktualnych danych kontaktowych. W przypadku podania nieprawdziwych danych, uczestnictwo w Konkursie może zostać unieważnione.
 3. Akceptacja regulaminu: Udział w Konkursie jest możliwy tylko po pełnej akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Nieakceptowanie jakiejkolwiek jego części skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności uczestników z kryteriami dopuszczenia do Konkursu w dowolnym momencie jego trwania. W przypadku stwierdzenia niezgodności, uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu bez możliwości wniesienia odwołania.
 5. W przypadku, gdyby więcej niż jedna osoba miała identyczną liczbę punktów i prawidłowo wytypowane wyniki, nagrody zostaną przyznane na podstawie najwcześniejszego czasu zgłoszenia.

§4 Ogłoszenie Wyników

 1. Ogłoszenie wyników: Wyniki trzech głównych zwycięzców Konkursu “Euro24 Meczomania-FINAŁ” będą ogłoszone publicznie na kanałach społecznościowych Organizatora, lista 3 laureatów zostanie przesłana drogą mailową na adresy e-mail podane przez uczestników w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nazwisk lub pseudonimów zwycięzców w celu promocji konkursu i wyników. Uczestnicy zgadzają się na takie użycie ich danych w momencie przystępowania do konkursu poprzez akceptację Regulaminu.
 3. Ogłoszenie wyników:
  1. Wyniki Konkursu “Euro24 Meczomania-Finał” zostaną ogłoszone publicznie 16go lipca czerwca 2024 roku na kanałach społecznościowych Organizatora, boraz mailowo na podane przez uczestników adresy w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Publikacja zwycięzców:
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nazwisk lub pseudonimów zwycięzców w celu promocji konkursu i wyników. Upublicznienie może obejmować, ale nie jest ograniczone do, postów na platformach społecznościowych oraz innych kanałów marketingowych Organizatora.
  2. Uczestnicy zgadzają się na użycie ich nazwisk lub pseudonimów oraz wyników konkursowych w materiałach promocyjnych, poprzez akceptację Regulaminu konkursu.
 5. Zasady prywatności:
  1. Wszystkie informacje osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  2. Organizator zobowiązuje się do ochrony prywatności uczestników i zapewnia, że dane osobowe będą użyte wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu.

§5 Ograniczenie Uczestnictwa w Konkursie

 1. Warunki uczestnictwa:
  • Udział w Konkursie „Euro24 Meczomania-FINAŁ” jest ograniczony do osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat przed dniem rozpoczęcia Konkursu.
  • Wykluczone z udziału są osoby zatrudnione przez Organizatora oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu, w tym członkowie rodziny i bliscy współpracownicy tych osób.
 2. Powody dyskwalifikacji:
  • Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. W przypadku stwierdzenia wielokrotnych zgłoszeń dokonanych przez tę samą osobę, będzie brana pod uwagę pierwsza odpowiedź.
  • Uczestnicy, którzy naruszą zasady Regulaminu, w tym podadzą nieprawdziwe dane osobowe lub użyją nieautoryzowanych środków w celu zwiększenia swoich szans na wygraną, zostaną natychmiast dyskwalifikowani.
 3. Zastrzeżenia prawne:
  • Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności uczestników z kryteriami dopuszczenia do Konkursu w dowolnym momencie jego trwania. W przypadku stwierdzenia niezgodności, uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu bez możliwości wniesienia odwołania.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie zostały zarejestrowane lub są niepełne z powodów technicznych lub innych przyczyn leżących poza kontrolą Organizatora.

§6 Reklamacje i Postępowanie Reklamacyjne

 1. Prawo do składania reklamacji:
  • Uczestnicy Konkursu „Euro24 Meczomania-FINAŁ” mają prawo składać reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w tym zasad jego przeprowadzenia, systemu punktacji oraz przyznawania nagród.
 2. Procedura rozpatrywania reklamacji:
  • Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.
  • O wyniku rozpatrzenia reklamacji uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na adres e-mail podany w reklamacji.
 3. Decyzje Organizatora:
  • Decyzje Organizatora dotyczące rozpatrywania reklamacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
  • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu Konkursu, które mogły wpłynąć na jego wynik, Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia wyników w całości lub w części i ponownego przeprowadzenia Konkursu lub jego zakwestionowanej części.
 4. Odpowiedzialność Organizatora:
  • Organizator nie odpowiada za problemy techniczne niezależne od niego, takie jak błędy w oprogramowaniu, awarie sprzętu lub problemy z dostępem do internetu, które mogą wpłynąć na zdolność uczestników do udziału w Konkursie lub prawidłowe przesyłanie zgłoszeń.
 5. Reklamacje należy składać pisemnie na adres e-mail Organizatora: marketing@euro24.co, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

§7 Postanowienia Końcowe oraz Ochrona Danych Osobowych

 1. Zmiany w Regulaminie:
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, o czym zobowiązuje się niezwłocznie poinformować uczestników poprzez aktualizację tekstu Regulaminu dostępnego na stronie internetowej oraz na profilach społecznościowych Organizatora.
 2. Spory:
  • Wszelkie spory wynikające z realizacji Konkursu będą rozstrzygane przez właściwy sąd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Ochrona danych osobowych:
  • Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe zbierane są wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu, w tym w celu identyfikacji uczestników i przekazania nagród.
  • Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
  • Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów związanych z organizacją Konkursu, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania danych.
  • Organizator zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych oraz do ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
 4. Wycofanie zgody:
  • Uczestnicy Konkursu mogą w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, co jednak będzie równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Konkursie.
 5. Pytania i wątpliwości:
  • W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w §1 Regulaminu.
ecovadis